Microsys
  

View The Original Ajour Calendar and PIM Program Help File

View the origial Ajour software help file content. The help for the personal information manager (PIM) program was translated to Danish, English and French.

About The Original Ajour Calendar Help File

Up til version 5.x the help file was delivered as a .hlp file.

Due to changes in Windows, inability to effectively quickly maintain help file and share revisions online, the help format was changed to become an online answers and questions list combined with introduction guides and tutorials.

However, the original help file had the advantage of being translated to multiple languages. Hence you can now find itt online here as well.


The Original Help File Converted to HTML


Velkommen til Ajour-hjælpen

Welcome to the Ajour-help

Bienvenu à l’aide d’Ajour

Willkommen an die Ajour-Hilfe


Dansk

English

Francais

Om Ajour

Ajour er et nemt og overskueligt værktøj til at holde styr på dig selv og din tid.

Du har i Ajour altid adgang til hjælp til det felt, din tekstcursor står i, ved at bruge F1-tasten.

Flere detaljer om Ajour

Lidt om udvikleren

Rettigheder og registrering

Ansvarsfraskrivelse


Flere detaljer om Ajour

Ajour er et Win95 system, der fundamentalt består af to programmer: Ajour.exe og ChkAjour.exe. Desuden indeholder Ajour-mappen Ajour.hlp, en Readme.txt og en File_id.diz.

Ajour.exe

Ajour.exe er den del, hvor du lægger aftaler ind, fører dagbog, registrerer årligt tilbagevendende begivenheder som fødselsdage, holder styr på ikke tidsbestemte opgaver samt, hvis du har et modem, kan ringe op via modemet til telefonnumre, du har registreret i enten aftale- eller opgavefeltet.

Opringning

Ajour bruger TAPI opkaldsvinduet til at kalde op fra. Det kræver en fil i din Windows\System-mappe. Filen hedder TAPI32.DLL, og den ligger der sikkert allerede. Hvis ikke kan du prøve at installere/geninstallere Windows opkaldsprogrammet - det bruger den samme fil.

Telefonnumre kan indtastes og bruges i aftale- og opgavedelene af Ajour, og de kan indeholde alle standardtelefontaster samt komma. Kommaet bruges til at lave pause ved opkald gennem omstillingsbord. Skal du taste 9 for at få en udgående linie, kunne nummeret se således ud 9,12345678.

Du kalder op ved at markere (dobbeltklikke) telefonnummeret (og kun det) i teksten og klikke på “Ring op”. Herved popper TAPI vinduet op, og du følger blot instruktionerne i det.

Web- og email-adresser

Web- og email-adresser kan indtastes og bruges i aftale- og opgavedelene af Ajour. De indtastes som fuld henholdsvis fuld URL (f.eks. http://www.microsystools.com) og fuld email-adresse (f.eks. name@somewhere.com).

Du kalder din browser/mailprogram op ved at markere (dobbeltklikke) adressen (og kun den) i teksten og klikke på “Cyberlink”.

Søgning i kalenderen

Hvis du taster en tekst i søgefeltet ved forstørrelsesglasset vil Foregående og Næste finde den næste dato, der indeholder din søgetekst. Når feltet er tomt, hopper de blot til næste dato med noget i.

Søgning i begivenheder

Hvis du taster en tekst i søgefeltet og klikker på forstørrelsesglasset findes den indtastede tekst i tabellen.

Søgning i Opgaver

Hvis du taster en tekst i søgefeltet og klikker på forstørrelsesglasset findes den indtastede tekst under det aktuelle faneblad.

Fanebladene i Opgaver

Med fanebladende kan du vælge mellem de forskellige opgave- og notatkategorier, der er aktuelle for dig. Teksten på fanebladende bliver den samme, som det første ord i din tekst - du bestemmer altså selv, hvilke kategorier, du vil have. Hvis du ikke har brugt en kategori, viser fanebladet - (en tankestreg).

Sådan bliver du mindet om et emne i Opgaver

Hvis du ønsker at blive mindet om et emne i Opgaver, skal du starte den første linie i det afsnit, du vil mindes om, med et dollartegn ($). Det er vigtigt, at tegnet står i den allerførste position på linien, og at det er den allerførste linie i et afsnit.

ChkAjour.exe

ChkAjour.exe kan med fordel lægges i Start-gruppen, så det køres, når du tænder for computeren. Det giver i et billede oversigt over, hvad du har af aftaler og hvilke begivenheder, der falder i dag og de næste 8 dage samt de opgaver, du har mærket med dollartegn som beskrevet ovenfor.

Sådan lægger du et program i Start-gruppen:

Højreklik Proceslinien

Klik “Egenskaber”

Klik “Programmer i menuen Start”

Klik “Avanceret”

Klik dig ned gennem menutræet således Programmer-Start

Klik menuen “Filer”

Klik “Ny(t)”

Klik “Genvej”

Følg Genvejs-guidens anvisninger.

Retur


Lidt om udvikleren

Ajour er udviklet i Inprise (tidligere Borland) Delphi 3.0 af civiløkonom Henning Schulz, der i mere end 20 år har udviklet specialsoftware til PC’ere, især inden for ordre-, lager- og produktionsstyring. Se mere på internet på følgende URL-adresse:

http://www.microsystools.com

Registrering varetages af min søn Thomas Schulz. Kontakt til os sker lettest gennem vores website:

http://www.microsystools.com

Retur


Rettigheder og registrering

Ajour er udgivet som freeware. Alle rettigheder til Ajour tilhører Henning Schulz og enhver form for brug, kopiering og videreformidling af enhver art er rettighedskrænkende med nedennævnte specifikke undtagelser.

Den komplette og uændrede Ajour-pakke må frit og meget gerne gives videre - også via CD-ROM udgivelser, BBS’er og download-sites på Internettet. En sådan formidling giver ikke slutbrugeren andre rettigheder end de her beskrevne.

Retur


Ansvarsfraskrivelse

Ajour er udgivet, som det er. Det er omhyggeligt testet under Windows 95, men ikke desto mindre sker enhver brug på dit eget ansvar. Hverken Thomas eller Henning Schulz kan pålægges noget som helst ansvar for nogen form for direkte eller afledte skader i forbindelse med brugen, uanset de måtte skyldes Ajour.

Retur

About Ajour

Ajour is an easy to use tool for managing yourself and your time.

You have help available for the field, where your text-cursor is situated by using the F1-key.

More details about Ajour

A little about the author

Rights and registration

Disclaimer


More details about Ajour

Ajour is a Win95 system, fundamentally consisting of two programs: Ajour.exe and ChkAjour.exe. Besides the exe-files the Ajour-map contains Ajour.hlp, a Readme.txt and a File_id.diz.

Ajour.exe

Ajour.exe is the part, where you edit appointments, your diary, annual events like birthdays, todo-items you just have to remember without a firm timelimit and - if you have a modem - dial phone numbers through the modem.

Dialing

Ajour uses the TAPI dial window for dialing. This requires a file in your Windows\System-folder. The file is TAPI32.DLL and it is probably already in place. If not try to install/reinstall the Windows Dialer - it uses the same file.

The phone numbers can be in either the appointment- or the remember field. They can hold all standard phone keys and comma. The comma is used for pausing when dialing through a switchboard. If you enter 9 to get an outside line, the number might look like 9,12345678.

You dial by selecting (double-clicking) the phone number (and that only) in the text and click “Dial”. This brings up the TAPI dial window. Just follow the dialers instructions.

Web- and email-addresses

Web- and email-addresses can be used in the appointment og todo parts of Ajour. They are entered as full URLs (i.e. http://www.microsystools.com) and full email-addresses (i.e. name@somewhere.com).

You call your browser/mailsoftware by selecting (double-clicking) the address (and that only) in the text and click “Cyberlink”.

Searching the diary

If you type something in the search field by the magnifying glass Previous and Next will find the next date containing your search text. If the field is empty they just skip to the next date containing something.

Searching the Events

If you type something in the search field and click the magnifying glass the text will be found inside the grid.

Searching the ToDo+Notes

If you type something in the search field and click the magnifying glass the text will be found inside the current tab.

The tabs in ToDo+Notes

With the tabs you can choose between your current ToDo- and Note-topics. The label on the tabs is the same as the first word in your text - you decide for yourself which topics you want. If you are not using a topic the tab displays a - (a stroke).

To be reminded of a todo-item

If you wish to be reminded of a todo-item, you must start the first line of the paragraph of which, you want to be reminded, with a dollar-sign ($). It is important, that the sign is in the very first position of the very first line of the paragraph.

ChkAjour.exe

ChkAjour.exe can be advantageously placed in the Startup-group, so it is run, when you turn on your computer. It gives a one screen view of your appointments and your annual events happening to day and the following 8 days and your ticked todo items.

This is how you place a program in the Startup-group:

Rightclick the Taskbar.

Click “Properties”

Click “Programs in the Startmenu”

Click “Advanced”

Browse the menu tree through “Programs” to “Startup”

Click the menu “File”

Click “New”

Click “Shortcut”

Follow the Shortcut-wizard’s guidance.

Back


A little about the author

Ajour is developed in Inprise (used to be Borland) Delphi 3.0 by Henning Schulz, B. Com. who for more than 20 years has developed specialized software for PCs, primarily in the fields of order-, stock- and production management. See more on Internet on the URL

http://www.microsystools.com

Registration is taken care of by my son Thomas Schulz. For more info, visit achieved by emailing

http://www.microsystools.com.

Back


Rights and registration

Ajour is published as freeware. All rights for Ajour belongs to Henning Schulz and any kind of use, copying and distribution in any form is an infringement of these rights with the specific exceptions mentioned below.

You are very welcome and in fact invited to distribute the complete and unchanged Ajour-package - even on media as CD-ROM publishings, BBS’es and download-sites on the Internet. Publication according to this does not give the end user any further rights than mentioned in this chapter.

Back


Disclaimer

Ajour is published “as is”. It is thoroughly tested under Windows 95 but nevertheless, any use of Ajour is at your own risk. Neither Thomas nor Henning Schulz shall be liable for any damage whatsoever, direct or derived, in connection with using Ajour, even if it turns out to be caused by Ajour.

Back

A propos d’Ajour

Ajour est un programme pour gérer facilement votre temps.

Unfortunately not everything is translated into French. Sorry about that…

Aide est toujours disponible pour le champ où se trouve votre curseur en appuyant sur la touche F1.

Plus de détails concernant Ajour

Quelques informations sur l’auteur

Droits d’auteur et enregistrement

Responsabilités


Plus de détails concernant Ajour

Ajour fonctionne sous Win95; il est composé de deux programmes: Ajour.exe et ChkAjour.exe. En plus de ces fichiers exe, le dossier d’Ajour contient Ajour.hlp, Readme.txt (lisez-moi) et File_id.diz.

Ajour.exe

Ajour.exe est la partie où vous rédigez vos activités, vos ordres du jour, les événements annuels tel que les anniversaires, les tâches à effectuer sans limites de temps et, si vous possédez un modem, composez un numéro de téléphone.

Téléphoner

Les numéros de téléphone peuvent se trouver dans les champs Calendrier / agenda ou Tâches + notes; ils ne doivent contenir que des chiffres ou des virgules, la virgule servant à marquer une pause lors d’un appel via une centrale. Si vous devez taper 9 pour obtenir une ligne externe, le numéro devrait ressembler à 9,12345678.

Vous téléphonez en sélectionnant (double-clique) le numéro de téléphone (et cela seulement) dans le texte, puis en cliquant sur “Téléphoner”. Suivez les instructions l’TAPI.

Web- and email-addresses

Web- and email-addresses can be used in the appointment og todo parts of Ajour. They are entered as full URLs (e.g. http://www.microsystools.com) and full email-addresses (i.e. name@somewhere.com).

You call your browser/mailsoftware by selecting (double-clicking) the address (and that only) in the text and click “Cyberlink”.

Searching the diary

If you type something in the search field by the magnifying glass Précédent and Prochain will find the next date containing your search text. If the field is empty they just skip to the next date containing something.

Searching the Events

If you type something in the search field and click the magnifying glass the text will be found inside the grid.

Searching the ToDo+Notes

If you type something in the search field and click the magnifying glass the text will be found inside the current tab.

The tabs in ToDo+Notes

With the tabs you can choose between your current ToDo- and Note-topics. The label on the tabs is the same as the first word in your text - you decide for yourself which topics you want. If you are not using a topic the tab displays a - (a stroke).

Rappel d’une tâche

Si vous souhaitez afficher le rappel d’une tâche, placez un signe dollar ($) au début du paragraphe concernant la tâche. Il est important que le premier caractère de la toute première ligne de ce paragraphe soit ce signe dollar.

ChkAjour.exe

ChkAjour.exe doit être placé dans le groupe démarrage pour qu’il puisse s’afficher à l’allumage de votre ordinateur. Une fenêtre affiche alors vos activités et les événements annuels pour les 8 prochains jours et les tâches marquées d’un dollar ($).

Voici comment placer un programme dans le groupe démarrage:

Cliquez le bouton droit de la souris sur la barre des tâches.

Cliquez “Propriétés”

Cliquez “Programmes du menu Démarrer”

Cliquez “Avancé..”

Parcourez l'arborescence jusqu'à vous trouver dans le dossier “Démarrage”, lui-même stocké dans le dossier “Programmes”

Cliquez le menu “Fichier”

Cliquez “Nouveau”

Cliquez “Raccourci”

Suivez les instructions pour créer un raccourci.

Sommaire


Quelques informations sur l’auteur

Ajour est programmé avec Inprise (Borland) Delphi 3.0 par Henning Schulz, qui développe depuis une vingtaine d’années des logiciels spécialisés pour PCs, principalement dans les domaines de la gestion de commandes, stock et production. Information sur ma page WEB http://www.microsystools.com.

La distribution est assurée par mon fil Thomas Schulz. Contacter Thomas Schulz ou Henning Schulz se fait facilement en envoyant: www.microsystools.com

Sommaire


Droits d’auteur et enregistrement

Ajour est un freeware. Tous les droits d’Ajour sont propriétés de Henning Schulz et l’utilisation, la copie et la distribution sous toutes ces formes enfreignent ces droits, sauf selon les exceptions spécifiques mentionnées ci-dessous.

Vous êtes encouragé à distribuer la version complète et non-modifiée de ce freeware sur des supports tels que CD-ROM, BBS et sites Internet de téléchargement. La diffusion par ce biais ne donne aucuns autres droits à l'utilisateur final que ceux mentionnés dans ce chapitre.

Sommaire


Responsabilités

Ajour est publié “tel quel” sans aucune garantie de quelque nature, à quelque titre que ce soit, explicite ou implicite, en rapport avec le logiciel, notamment les garanties pour la commercialisation du logiciel ou de l'utilisation du logiciel pour un usage déterminé. En aucun cas Thomas Schulz ou Henning Schulz ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage de quelque nature que ce soit, notamment les dommages-intérêts et les dommages indirects résultant de l'utilisation du programme.

Sommaire

Her kan du lægge alle aftaler m.v. ind samt føre dagbog for den dato, du har valgt i kalenderdelen.

Og her kan du også lægge telefonnumre, web- og email-adresser, som du kan markere og kalde op, se mere i Hjælp.

Alle normale redigeringsfunktioner er til rådighed.

Ved at klikke på højre musetast i feltet får du en menu med mulighed for at fortryde, klippe, kopiere, indsætte, slette og markere.

Here you can put all appointments etc. and keep your diary for the date, you have selected in the calendar part.

And you can put phone numbers, web- and email-adresses to select and call, further information in Help.

All standard editingfunctions are available.

By clicking the right mouse button in the field you get a menu with a choice between undo, cut, copy, paste, delete and mark.

Ici, vous pouvez inscrire les événements à la date choisie dans le calendrier. Vous avez également la possibilité de sélectionner un N° de tél. et al et le composer via votre modem (informations supplémentaires dans Aide).

Toutes les fonctions habituelles d’édition sont disponibles. Cliquer le bouton droit de la souris affiche un menu qui vous permet d'annuler, couper, copier, coller, effacer et tout sélectionner.

Tast en søgetekst her og Foregående og Næste vil finde den næste dato, der indeholder din søgetekst. Hvis feltet er tomt hopper de blot til den næste dato med noget i.

Enter a search text here and Previous and Next will find the next date containing your search text. If the field is empty they just skip to the next date containing something.


Sorry, I have not got this in French yet. I hope you can read it anyway.

Enter a search text here and Précédent and Prochain will find the next date containing your search text. If the field is empty they just skip to the next date containing something.

Her kan du lægge alle begivenheder, der falder på samme dato hvert år, f.eks. fødselsdage og bryllupsdage, på samme dato i hver måned eller på samme ugedag i hver uge.

Først måned, så dag og til sidst hvem eller hvad, det handler om.

Måned = 1-12 betyder hvert år på den komplette dato.

Måned = 13 betyder hver måned på den i dag angivne dato

Måned = 14 betyder hver uge på den i dag angivne ugedag (1-7 = søndag, mandag,… ,lørdag).

Du manøvrerer rundt i tabellen med musen eller piletasterne.

Hvis du vil ændre i noget, du tidligere har lagt ind, bruger du Enter/Retur-tasten til at komme ind i det, der allerede står i feltet.

Ved at klikke på højre musetast i feltet får du en menu med mulighed for at fortryde, klippe, kopiere, indsætte, slette og markere.

Here you can put all annual events falling on the same date each year, like birthdays and weddingdays, on the same date in each month or on the same day of week in each week.

Start with entering the month, then the day and finally who or what is the topic.

Month = 1-12 means each year on the complete date.

Month = 13 means each month on the date specified in day.

Month = 14 means each week on the day of week specified in day (1-7 = sunday, monday,… ,saturday).

You navigate in the table with your mouse or arrow keys.

If you want to change a field already entered, you use the Enter-key to get access to the content of the field.

By clicking the right mouse button in the field you get a menu with a choice between undo, cut, copy, paste, delete and mark.

Ici, vous pouvez inscrire les événements annuels tombant à la même date chaque année, tels les anniversaires et les mariages.

Commencez par introduire le mois, ensuite le jour et finalement l’événement dans „Qui et quoi“.

Month = 1-12 means each year on the complete date.

Month = 13 means each month on the date specified in day.

Month = 14 means each week on the day of week specified in day (1-7 = sunday, monday,… ,saturday).

Vous vous déplacez dans le tableau avec la souris ou les touches fléchées.

Si vous souhaitez modifier un champ, utilisez la touche Enter pour accéder à son contenu.

Cliquer le bouton droit de la souris affiche un menu qui vous permet d'annuler, couper, copier, coller, effacer et tout sélectionner.

Her kan du lægge alle opgaver, der ikke har en fast tid, f.eks. at du skal huske at slå græs på hjemmefronten eller at skrive en kvalitetshåndbog til firmaet. Du kan blive mindet om dem i ChkAjour med et dollartegn ($) som det allerførste tegn i den allerførste linie i afsnittet.

Og her kan du også lægge telefonnumre, web- og email-adresser, som du kan markere og kalde op, se mere i Hjælp.

Det første ord i første linie bliver teksten på det aktuelle faneblad.

Alle normale redigeringsfunktioner er til rådighed.

Ved at klikke på højre musetast i feltet får du en menu med mulighed for at fortryde, klippe, kopiere, indsætte, slette og markere.

Brug dette til at prioritere dine opgaver. Brug dine egne konventioner til at angive oprettelsesdato, “sidste chance”-dato etc. Og hvis du vil, kan du flytte afsluttede opgaver til din dagbog ved at klippe her og indsætte i dagbogen.

Here you can put all todo-items without a firm time-limit, like mowing the lawn at home or writing a qualitymanual for your company. You can be reminded of a todo-item in ChkAjour by placing a dollar sign ($) in the very first position of the very first line of the paragraph of which you want to be reminded.

And here you can put phone numbers, web- and email-adresses to select and call, further information in Help.

The first word in the first line becomes the label on the current tab.

All standard editingfunctions are available.

By clicking the right mouse button in the field you get a menu with a choice between undo, cut, copy, paste, delete and mark.

Use this for ranking items by moving them in the priority-order, you want. Use your own conventions for date added, “last chance”-date etc. And if you want to, you can move terminated items to your diary by cutting here and pasting in the diary.

Ici, vous pouvez inscrire toutes les tâches ne nécessitant pas de limite précise de temps, tel que tondre le gazon ou trier les photos des dernières vacances. Ces tâches peuvent être rappelées dans ChkAjour en plaçant un signe dollar ($) au début du paragraphe qui vous voulez afficher.

Vous avez également la possibilité de sélectionner un N° de tél. et al et le composer via votre modem (informations supplémentaires dans Aide).

Toutes les fonctions habituelles d’édition sont disponibles. Cliquer le bouton droit de la souris affiche un menu qui vous permet d'annuler, couper, copier, coller, effacer et tout sélectionner.

Utilisez-les pour classer vos tâches. Employez vos propres méthodes pour placer délais, dates butoirs etc. Et si vous le souhaitez, vous pouvez déplacer des événements dans l'agenda en les coupant ici et les collant dans l'agenda.

Ajour
Ajour | help | previous | next
Ajour is an easy-to-use personal information manager (PIM). Use it as a combined calendar, diary, organizer, and reminder.
This help page is maintained by
As one of the lead developers, his hands have touched most of the code in the software from Microsys. If you email any questions, chances are that he will be the one answering.
Share this page with friends   LinkedIn   Twitter   Facebook   Pinterest   YouTube  
 © Copyright 1997-2022 Microsys

 Usage of this website constitutes an accept of our legal, privacy policy and cookies information.